Εξειδίκευση και Μοριοδότηση Οικονομικών και Κοινωνικών Κριτηρίων

Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια της παραγράφου 2β του άρθρου 3 του Ν. 4361/2016 (Α’/10), που λαμβάνονται υπόψη για τις τοποθετήσεις και τις μεταθέσεις των οπλιτών, εξειδικεύονται και μοριοδοτούνται, κατά περίπτωση, ως ακολούθως:

α. Απώλεια συγγενούς A’ βαθμού κατά το τελευταίο έτος πριν την κατάταξη του οπλίτη στις Ένοπλες Δυνάμεις ή κατά τη διάρκεια της θητείας του: εκατό (100) μόρια.

β. Ανεργία γονέων με χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος: ενενήντα (90) μόρια.

γ. Ανεργία συζύγου, για τον έγγαμο οπλίτη και συντρόφου για τον οπλίτη που έχει συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με τουλάχιστον ένα (1) τέκνο και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, όπως κάθε φορά ορίζεται: ενενήντα (90) μόρια.

δ. Οπλίτης με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο ή σύζυγο ή γονέα ή αδελφό με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω: ογδόντα (80) μόρια.

ε. Οπλίτης που έχει την επιμέλεια με δικαστική απόφαση ή είναι ανάδοχος ή θετός γονέας ατόμου με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω: ογδόντα (80) μόρια.

στ. Οπλίτης με ένα (1) τουλάχιστον τέκνο: εβδομήντα (70) μόρια.

ζ. Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη: εξήντα (60) μόρια.

η. Οπλίτης ορφανός και από τους δυο γονείς, χωρίς εξαρτώμενα μέλη, που δεν δικαιούται τη μεταφορά του στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης και οι αδελφοί του είναι εξαρτώμενα μέλη: εξήντα (60) μόρια.

θ. Οπλίτης, μέλος πολύτεκνης, τρίτεκνης ή μονογονεϊκής οικογένειας: σαράντα (40) μόρια.

ι. Ανεργία γονέα και χαμηλό οικογενειακό εισόδημα, εφόσον ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος: τριάντα (30) μόρια.

ια. Ανεργία συζύγου για τον έγγαμο οπλίτη ή συντρόφου με σύμφωνο συμβίωσης: τριάντα (30) μόρια.

Οπλίτης με δύο τέκνα και άνω λαμβάνει είκοσι (20) μόρια για κάθε επιπλέον του ενός τέκνο.

Οπλίτης, μέλος οικογένειας με τρία ή και περισσότερα τέκνα, λαμβάνει επιπλέον πέντε (5) μόρια για κάθε
αδελφό του.

Ως χαμηλό οικογενειακό εισόδημα λογίζεται το εισόδημα που είναι ίσο ή μικρότερο από το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, όπως αυτό προσδιορίζεται κάθε φορά.

Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του σε περισσότερες από μία περιπτώσεις οικονομικών και κοινωνικών κριτηρίων, λαμβάνει τα αντίστοιχα μόρια αθροιστικά, με τις παρακάτω εξαιρέσεις:

α. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση β’ δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια της περίπτωσης ι’.

β. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση γ’ δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια των περιπτώσεων στ’ και ια’.

γ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στην περίπτωση δ’, ως πατέρας ενός (1) τουλάχιστον τέκνου με αναπηρία σε ποσοστό 67% και άνω, δεν λαμβάνει επιπλέον τα μόρια της περίπτωσης στ’.

δ. Οπλίτης που πληροί τις προϋποθέσεις για την υπαγωγή του στις περιπτώσεις ζ’ και η’ δεν λαμβάνει τα μόρια της περίπτωσης θ’.

Περισσότερα: