Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Για την υπαγωγή στις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης Φ.411/115/287956 Σ.3473 (ΦΕΚ 2125/Β/11-7-2016) οι οπλίτες υποβάλλουν τα παρακάτω, κατά περίπτωση, πρόσφατα δικαιολογητικά:

α. Για την περίπτωση α: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου συγγενούς α’ βαθμού.

β. Για την περίπτωση β: Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ και των δυο γονέων, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους και των δυο γονέων και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

γ. Για την περίπτωση γ: Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους συζύγου ή συντρόφου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

δ. Για την περίπτωση δ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

ε. Για την περίπτωση ε: Αντίγραφο δικαστικής απόφασης για την επιμέλεια ή την αναδοχή ή την υιοθεσία και πιστοποιητικό ή βεβαίωση ή γνωμάτευση κρατικού νοσοκομείου ή ασφαλιστικού φορέα ή του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕΠΑ), από τα οποία να προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας.

στ. Για την περίπτωση στ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ζ. Για την περίπτωση ζ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο να προκύπτει ότι οι αδελφοί του οπλίτη είναι εξαρτώμενα μέλη και υπεύθυνη δήλωση του οπλίτη ότι δε δικαιούται μεταφορά στους υπόχρεους μειωμένης στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης.

η. Για την περίπτωση η: Τα αντίστοιχα δικαιολογητικά της περίπτωσης ζ της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

θ. Για την περίπτωση θ: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

ι. Για την περίπτωση ι: Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ γονέα, πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος και των δυο γονέων και αντίγραφο δήλωσης (έντυπο Ε1) φορολογίας εισοδήματος πρόσφατου οικονομικού έτους, από το οποίο να προκύπτει ότι ο οπλίτης είναι εξαρτώμενο μέλος.

ια. Για την περίπτωση ια: Βεβαίωση ανεργίας ή δελτίο ανεργίας από τον ΟΑΕΔ συζύγου ή συντρόφου και πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή αντίγραφο του συμφώνου συμβίωσης.

Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 (Α’/75) που κατατίθενται προς πιστοποίηση υπαγωγής στα εν λόγω κριτήρια δεν λαμβάνονται υπόψη.

Ο όρος «εξαρτώμενα μέλη» του φορολογούμενου έχει την έννοια που ορίζεται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 11 του Ν. 4172/2013 (Α’/167) και προκύπτει από το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Η χρονική διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης καθορίζεται σε δίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του.

Προσοχή: Τα παραπάνω δικαιολογητικά ΔΕΝ υποβάλλονται μέσω της παρούσας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.

Διαβάστε περισσότερα (νομοθετικό πλαίσιο):

Προσοχή: Τα ανωτέρω νομοθετήματα ενδέχεται να έχουν μεταγενέστερα συμπληρωθεί - τροποποιηθεί. Ο ενδιαφερόμενος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ενημέρωσή του σχετικά με τις νομοθετικές μεταβολές που τυχόν έχουν επέλθει.

Κατάταξη Στρατευσίμων στην Πολεμική Αεροπορία
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος © 2024
Σχεδίαση & Ανάπτυξη ΓΕΑ/ΚΜΗ
Τεχνική Υποστήριξη
Κατάταξη Στρατευσίμων στην Πολεμική Αεροπορία